Skip Nav

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bijkomende Links
Meer hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het inloggen of heb je een andere vraag?
 Neem via deze pagina contact met ons op.

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Jouw rechten en plichten als Monster gebruiker

Aanmaning Privacy
Bescherm je privéinformatie door nooit het nummer van je identiteitskaart, kredietkaart of bankkaart te geven aan potentiële werkgevers.

Gebruiksvoorwaarden
Op deze pagina staan de Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") waaronder jij (hierna "Jij" “Je”, “Jou” of “Jouw”) gebruik kunt maken van de websites van Monster en de diensten (elk zoals hieronder bepaald). Deze Voorwaarden omvatten ook de Monster Privacy Policy, die door verwijzing deel uitmaakt van deze Voorwaarden.
Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen Jou en Monster Worldwide, Inc. danwel die onderneming van Monster, die de website beheert in het land waar Jij woont of waarin het bedrijf haar hoofdvestiging heeft ("Monster"). Iedere keer dat Jij gebruik maakt van of toegang hebt tot enige site van Monster of Monster Services, worden deze voorwaarden geacht door Jou te zijn aanvaard. Indien Je de Voorwaarden zoals hier vermeld niet accepteert, gebruik de Monster Sites dan niet of maak geen gebruik van Monster Services.

Als Monster Site geldt iedere website die gedeeltelijk of geheel onder de controle staat van Monster (waaronder, onder andere, Monster.com. BeKnown.com en de website die toegang geeft tot deze Voorwaarden) en de Monster Services bevatten. De Monster Services zijn gedefinieerd als de toepassingen en diensten aangeboden door Monster, met inbegrip van een online service voor het aanbieden van - en zoeken naar- mogelijkheden voor werkgelegenheid en elke toepassing toegankelijk via het Facebook Platform en/of enige mobiele telefoon of andere interface die Jou toelaat om toegang te krijgen tot zulke toepassingen (gezamenlijk, "Monster Services"). De websites van Monster bevatten ook hulpmiddelen, zoals BeKnown, online community´s en communicatietools waarmee op een waardevolle manier professionele en persoonlijke netwerken ('Monster-netwerken') kunnen worden opgebouwd tussen gebruikers van de Monster-websites ('Gebruikers'). Op de websites van Monster kunnen Gebruikers ook individuele profielen maken, met daarin persoonlijke gegevens ('Profielen'), en deze Profielen, of delen daarvan, openbaar maken. Daarnaast verzamelt Monster mogelijk uw gegevens uit voor iedereen toegankelijke websites om daar een Profiel mee te maken of ze toe te voegen aan een bestaand Profiel.

Monster kan deze Voorwaarden op enig moment herzien door deze in een herziene versie op deze webpagina te plaatsen. Je moet deze pagina regelmatig bezoeken om Je van de op dat moment geldende Voorwaarden op de hoogte te stellen, want ze zijn voor Jou van toepassing.

Van Gebruikers die deze Voorwaarden schenden kan de toegang tot- en het gebruik van - de Monster Sites worden opgeschort of beëindigd naar goeddunken van Monster.

Je moet 16 jaar of ouder zijn om enige Monster Site op enige wijze te bezoeken of te gebruiken. Indien Je jonger bent dan 18 jaar of minderjarig volgens de bepalingen in de voor Jou geldende wetgeving, moet J de website onder toezicht van een ouder, wettelijk voogd of andere verantwoordelijke volwassene, gebruiken.

U mag de Content en Profielen van Monster niet gebruiken om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) kredieten of verzekeringen voor de consument zelf, dan wel voor zijn/haar gezin of huishouden; (b) werk; of (c) vergunningen of overheidssteun.

1. Het gebruik van de inhoud van de Monster Sites

Monster geeft Jou de bevoegdheid, onder deze Voorwaarden, om toegang te hebben tot - en gebruik te maken van - de Monster Sites en de Monster Inhoud daarvan (als hieronder bepaald) en om de inhoud die op de Monster Sites wordt aangeboden of van daaruit toegankelijk is, voor Je, persoonlijke, niet commerciële gebruik, te downloaden en af te drukken. De inhoud van de Monster Sites zoals ontwerpen, teksten, grafieken, beeldmateriaal,video, informatie, logo's, iconen van knoppen, software, geluidsbestanden en andere inhoud van Monster (gezamenlijk te noemen "Monster Inhoud") zijn beschermd door auteurs-, merkrechten en andere wetgeving. Alle Monster Inhoud is eigendom van Monster of haar licentiegevers. Het compileren (daarmee is bedoeld het verzamelen, arrangeren en samenstellen) van alle inhoud van de Monster Sites is het exclusieve recht van Monster en is beschermd door auteurs-, merkrechten en andere wetgeving. Door onbevoegd gebruik van de Monster Inhoud kunnen deze wetten en/of andere van toepassing zijnde voorschriften, regelgeving en statuten worden overtreden. Dit is absoluut verboden. Je moet alle auteurs-, merkrechten, servicemerk en andere eigendomsverklaringen die in de oorspronkelijke Monster Inhoud zijn opgenomen, op elke toegestane kopie die Je van de Monster Inhoud maakt, laten staan.

Enige programmeercode die Monster maakt voor het genereren of weergeven van Monster Inhoud of de pagina's waaruit Monster Sites bestaat, is ook beschermd door het auteursrecht van Monster en Je mag deze code niet kopiëren of aanpassen, een en ander conform toepasselijk recht.

Je stemt er mee in de Monster Inhoud niet te verkopen, wijzigen, reproduceren, tonen, publiekelijk uit te voeren, verspreiden, of op enige andere wijze de Monster Inhoud te gebruiken op enigerlei wijze voor eender welk publiek of commercieel doel, in verband met producten of diensten die niet deze van de Monster Sites zijn, op enige andere manier die waarschijnlijk tot verwarring kan leiden bij de consumenten, die Monster of haar licentiegevers kleineren of in diskrediet brengen, die de sterkte van de eigendomsrechten van Monster of haar licentiegever verzwakt, of die anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Monster of van haar licentiegever. Je stemt er verder mee in op geen andere wijze misbruik te maken van de Monster Inhoud. Het gebruik van de Monster Inhoud op enige andere toepassing, website of in een computeromgeving die deel uit maakt van een netwerk voor enig doel is verboden. Elke code die Monster creëert voor het genereren of tonen van enige Monster Inhoud of de pagina's die deel uitmaken van enige toepassing of service worden ook beschermd door de auteursrechten van Monster en Je mag zulke code niet kopiëren of aanpassen.

2. Gebruik van Monster Services

De functionaliteit om een vacature te plaatsen, CV database ("Monster CV Database") en andere functionaliteit van de Monster Sites mag alleen worden gebruikt door privépersonen die werk/ en of carrière-informatie zoeken en door werkgevers die medewerkers zoeken. Bovendien mogen privépersonen gebruik maken van Monster Networking en Profielen voor toegestane beroepsmatige en persoonlijke netwerkdoeleinden. Op Jouw gebruik van de Monster Services zijn eveneens andere contracten die Je mogelijk met Monster hebt, van toepassing. In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en enig ander contract dat Je met Monster hebt, gelden de voorwaarden van Je contract. De term "Plaatsen" zoals deze hier wordt gebruikt duidt op informatie die jij verstuurt, publiceert of weergeeft op een Monster Site.

Alle Monster Gebruikers stemmen ermee in zich te houden aan het verbod om:

(a) materiaal beschikbaar te stellen, te plaatsen, te verspreiden, op te slaan of te vernietigen, waaronder zonder beperking Monster Inhoud, dat in overtreding is met enige geldende wet of regelgeving - waaronder ook, maar niet uitsluitend, wetten of regelgeving vallen waarin het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie is vastgelegd- evenals materiaal dat in strijd is met het privacybeleid van Monster;

(b) enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van de Monster Site;
(c) enig middel gebruiken om op enige Monster Site te navigeren of te zoeken anders dan de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op de site, anders dan de normaal beschikbare internet explorers van derden, of anders dan de door Monster goedgekeurde tools;
(d) gebruik te maken van data mining, robots of dergelijke middelen voor het verzamelen of onttrekken van gegevens;
(e) overtreding van of een poging daartoe van de beveiliging van enige Monster Site waaronder een poging tot beproeven, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of doorbreken van de beveiliging - of authenticiteitmaatregelen zonder de juiste bevoegdheid;
(f) het vervalsen van een TCP/IP datapakket header of enig onderdeel van de informatie in de header in een e-mail of mededeling van een nieuwsgroep;
(g) het ongedaan maken van technische ontwikkelingen of het afbreken van enig onderdeel van enige Monster Site;
(h) op welke wijze dan ook bijeenbrengen, kopiëren of dupliceren van de Monster Inhoud of van beschikbare informatie op welke Monster Site dan ook, inclusief verlopen vacatures, anders dan toegestaan in deze Voorwaarden;
(i) opnemen of linken naar enige Monster Inhoud of informatie die beschikbaar is op enige Monster Site, tenzij het onder deze Voorwaarden is toegestaan;
(j) het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd of goedgekeurd of die instructieve informatie bieden over illegale activiteiten of andere activiteiten die onder deze Voorwaarden verboden zijn, zoals het maken of kopen van illegale wapens, inbreuk op iemands privacy, het verschaffen of creëren van computervirussen of illegaal gekopieerde media;
(k) plaatsen van enige CV of Profiel of solliciteren voor enige vacature uit naam van een derde;
(l) enig contact van een werkgever met enige agent, agentschap of derde overdragen;
(m) meer dan één kopie van hetzelfde CV openbaar maken op enig moment;
(n) het met derden delen van enige inlogcodes op welke Monster Site dan ook;
(o) toegang tot gegevens die niet voor Jou bestemd zijn of inloggen op een server of account waarvoor Je geen toegangsbevoegdheid hebt;
(p) het plaatsen of versturen naar enige Monster Site van onvolledige, foutieve of onjuiste biografische informatie die niet Jou eigen is;
(q) inhoud plaatsen die verboden is of pagina's plaatsen die alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn of verborgen pagina's of afbeeldingen;
(r) verwerven van wachtwoorden of persoonlijke identificeerbare informatie van andere Gebruikers;
(s) het verwijderen of veranderen van enig materiaal dat door een andere persoon of rechtspersoon is geplaatst;
(t) verstoring, verstoring teweeg brengen of aanzetten tot verstoring van enige groep, onderneming of individu:
(u) aan een Gebruiker ongevraagde post of e-mail sturen, ongevraagd opbellen of iemand ongevraagde faxen sturen waarin propaganda wordt gemaakt voor en/of producten en services worden aangeprezen of contact opnemen met die Gebruikers die speciaal hebben gevraagd om niet door Jou te worden benaderd;
(v) proberen de diensten ten aanzien van enige Gebruiker, host of network te verstoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, "flooding", "spamming", "mailbombing" of "crashing" van enige Monster Site door middel van een virus;
(w) propageren of goedkeuren van een illegale of ongeautoriseerde kopie van een door auteursrecht of andere wetgeving beschermd werk, zoals door het verschaffen of het beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde computerprogramma's of links daarna toe, waardoor informatie wordt verschaft of beschikbaar wordt gesteld om door de fabrikant geïnstalleerde middelen voor kopieerbescherming of het verschaffen of beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde muziek of andere media of links naar illegaal gekopieerde muziek of andere mediabestanden;
(x) het gebruik van de Monster Services voor enig onwettig doel of enig illegale activiteit of het plaatsen of versturen van enige inhoud, CV, of vacatureplaatsing dat lasterlijk is, smadelijk, impliciet of expliciet aanstootgevend, vulgair, obsceen, bedreigend, beledigend, tot haat aanzet, racistisch, discriminerend of van bedreigende aard is, of mogelijk irritatie, ongemak, verlegenheid of angst kan veroorzaken of schade aan enig persoon kan veroorzaken of een link naar pornografisch, indecent of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook bevat, vast te stellen door een beslissing van Monster; of
(y) een CV posten die geen doorsnee CV is en waarvan het doel is om producten of diensten te adverteren of promoten.
Overtreding van het systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot civiele aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging. Monster zal alle voorvallen onderzoeken die dergelijke overtredingen in kunnen houden en kan gerechtelijke instanties inschakelen en daarmee samenwerken bij het vervolgen van Gebruikers die bij dergelijke overtredingen zijn betrokken.
Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van Jouw werkgever account, profiel en wachtwoorden waar dat van toepassing is. Je mag Jouw wachtwoord of andere toegangsinformatie tot Je account niet, tijdelijk of permanent, delen met welke andere derde dan ook en Je bent verantwoordelijk voor elk gebruik dat van Je registratie bij de Monster Sites en van wachtwoorden, al dan niet met Jouw instemming, wordt gemaakt. Je stemt ermee in om Monster onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van Jouw werkgever account, profiel of Je wachtwoorden.

3. Aanvullende voorwaarden die op werkgevers van toepassing zijn

Werkgevers zijn als enige verantwoordelijk voor hun vacatureplaatsing op Monster Sites. Monster wordt niet gezien als werkgever met betrekking tot Jouw gebruik van enige Monster Site en Monster is niet verantwoordelijk voor enige beslissing betreffende de werkgelegenheid, om welke reden dan ook, die wordt genomen door een partij die vacatures plaatst op enige Monster Site.

Je begrijpt en erkent dat indien Je JJouw werkgeveraccount opzegt of Jouw werkgever- account wordt beëindigd, al Je accountinformatie van Monster, inclusief de opgeslagen CV's, netwerkcontacten en e-mail adreslijsten, als verwijderd worden aangemerkt in - en mogen worden verwijderd uit, de Monster database. Informatie kan gedurende enige tijd nog beschikbaar blijven door vertragingen in het uitvoeren van de verwijdering door de internetservers van Monster.

Om onze Monster gebruikers te beschermen tegen commerciële reclame of verzoeken, behoudt Monster zich het recht voor om het aantal e-mails dat een werkgever aan Gebruikers kan sturen, te beperken tot een aantal dat Monster, uitsluitend naar haar oordeel, passend acht. U moet gebruikmaken van de Netwerken en Profielen van Monster in overeenstemming met het van toepassing zijnde privacybeleid en de wetten omtrent gegevensbescherming.

Vacatures

Monster Studios

Als u Monster Studios gebruikt voor plaatsing van videovacatures op een website van Monster, is onderstaande gegevensverwerkingsovereenkomst van toepassing:

http://media.newjobs.com/id/hiring/257/about/Monster_Studios_DPA_NL.docx

Niet toegestaan is het in een geplaatste vacature opnemen van:

(a) andere hyperlinks dan die waarvoor Monster specifiek toestemming heeft gegeven;
(b) misleidende, onleesbare of "verborgen" trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die niet relevant zijn voor de aangeboden vacature, zoals Monster naar redelijkheid heeft vastgesteld;
(c) namen, logo's of handelsmerken van niet geassocieerde ondernemingen anders dan die van Jouw klant en behoudens die waarvoor Monster uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
(d) namen van hogere opleidingen, plaatsen, staten, steden of landen die geen verband houden met de vacature;
(d) meer dan één functie of functieomschrijving, meer dan één locatie of meer dan één functiecategorie, tenzij het product dat toestaat;
(f) onzorgvuldige, onjuiste of misleidende informatie; en
(g) materiaal of links naar materiaal dat mensen op sexuele, gewelddadige of andere wijze exploiteert of dat persoonlijke informatie verlangt van een ieder die onder de 16 is.

Je mag Jouw Monster vacature of Monster niet gebruiken om:

(a) vacatures te plaatsen op een wijze die niet in overeenstemming is met de geldende locale, nationale en internationale wetgeving, waaronder, maar daartoe niet beperkt, wetten betreffende arbeid en werkgelegenheid, gelijke werkgelegenheidskansen en eisen aan arbeidsgeschiktheid, gegevensbescherming, toegang tot en gebruik van gegevens en intellectueel eigendom.
(b) vacatures te plaatsen waarvoor het staatsburgerschap van een bepaald land of een legaal, permanent verblijf in een land is vereist, als voorwaarde voor in dienstneming, tenzij dit vereist is om te voldoen aan de wet- of regelgeving of om te voldoen aan een contract met een nationale, landelijke of locale overheid;
(c) vacatures te plaatsen die een eis of een criterium voor selectie inhouden betreffende de vacature waarbij een dergelijke eis of criterium geen eigenlijke en wettelijk vereiste is voor die vacature;
(d) met betrekking tot Profielen, het bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) kredieten of verzekeringen voor de consument zelf, dan wel voor zijn/haar gezin of huishouden; (b) werk; of (c)vergunningen of overheidssteun; (e) vacatures te plaatsen of andere advertenties voor concurrenten van Monster of vacatures te plaatsen of andere inhoud die links bevatten naar enige site die met Monster concurreert.
(f) verkopen, aanbevelen of adverteren van producten of diensten
(g) het plaatsen van enig franchise-, piramideprogramma, "club lidmaatschap", distributienetwerk, mogelijkheden voor netwerkmarketing (Multi-level) of constructies met verkoopagentschappen;
(h) het plaatsen van enige business mogelijkheid waarvoor vooraf of periodiek een betaling is vereist of waarvoor het werven van nieuwe leden, sub- verkopers of sub- agentschappen is vereist;
(i) het plaatsen van enige business mogelijkheid op basis van commissie, tenzij er duidelijk in de vacature is vermeld dat de beschikbare job uitsluitend op basis van commissie is en het product dat de job seeker moet gaan verkopen, duidelijk wordt beschreven;
(j) het propageren van enige mogelijkheid die geen bonafide werkgelegenheid vertegenwoordigt;
(k) het op enige Monster Site plaatsen van vacatures voor modellenwerk, acteren, talent - of amusementsbureaus of functies als talentscout;
(l) seksuele diensten aanbieden of medewerkers zoeken voor jobs van seksuele aard;
(m) verzoeken voor het gebruik van menselijke organen of ter beschikking stellen van menselijke organen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, diensten voor de voortplanting zoals eiceldonatie en draagmoederschap;
(n) het ondersteunen van een bepaalde politieke partij, politiek programma, politieke stelling of onderwerp;
(o) het propageren van een bepaald geloof;
(p) vacatures plaatsen met een standplaats in landen die onderworpen zijn aan economische sanctie van de regering van de Verenigde Staten;
(q) met uitzondering waar dit onder de geldende wetgeving is toegestaan, vacatures plaatsen waarbij van de sollicitant vereist wordt om informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar (i) ras of etnische afkomst (ii) politieke overtuiging (iii) geestelijke of geloofsovertuiging (iv) lidmaatschap van een werkgeversorganisatie (v) fysieke of mentale gezondheid (vi) seksualiteit (vii) strafblad of gerechtelijke vervolging of (vii) leeftijd.
Monster behoudt het recht voor om enige geplaatste vacature of inhoud van eender welke Monster Site te verwijderen, waarvan Monster in redelijkheid beslist, dat deze niet in overeenstemming is met de hierboven staande Voorwaarden of indien enige inhoud is geplaatst waarvan Monster meent dat het niet de belangen van Monster dient.
Indien Je op enig moment, in de tijd dat Jij gebruik maakt van de Monster Services, tegenover Monster onwaarheden verkondigt of op een andere manier Monster misleidt met betrekking tot de aard van Jouw ondernemingsactiviteiten, is dat voor Monster een reden om Je gebruik van de Monster Services met onmiddellijke ingang en zonder enig recht op schadevergoeding, restitutie of kwijtschelding van overeengekomen diensten of producten te beëindigen.

CV Database

Het gebruik van de Monster CV Database door Werkgevers

Je moet de Monster CV Database gebruiken zoals in deze Voorwaarden en in enig ander contract dat tussen Jou en Monster bestaat, is vermeld. Je moet de Monster CV Database gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en Je stemt ermee in dat Je geen gegevens uit de Monster CV Database aan enige derde prijs zult geven, tenzij Je een bevoegd bureau voor personeelwerving, advertentiebureau of ander agentschap bent of het CV expliciet voor werkgelegenheidsdoelen gebruikt.

Je moet passende fysieke, technische en administratieve maatregelen treffen om de gegevens die Je uit de Monster CV Database hebt verkregen te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaar maken wijziging of vernietiging. Het is Je verboden om de gegevens voor de inlogidentificatie van de, aan de vestiging gebonden licentie, te delen met welke derde dan ook, noch de gegevens voor de inlogidentificatie voor de "betaal per keer bekijken" licentie, voor de CV Database, met derden te delen.

De Monster CV Database mag niet worden gebruikt voor:

(a) enig doel anders dan als een werkgever die medewerkers zoekt, inclusief maar niet uitsluitend, adverteren met aanbiedingen, producten en services aan plaatsers van een CV;
(b) ongevraagd opbellen of het sturen van faxen of ongevraagd sturen van post, e-mail of nieuwsbrieven aan plaatsers van CV's of het opnemen van contact met enig persoon,tenzij hij/zij ermee heeft ingestemd dat Je contact opneemt (indien instemming is vereist) of (indien geen uitdrukkelijke instemming is vereist) dat hij/zij Jou niet heeft geïnformeerd dat hij/zij zijn/haar CV niet opvraagbaar heeft gemaakt); of
(c) om bronnen van kandidaten te vinden of contact op te nemen met job seekers of plaatsers van CV's, in verband met carrièrebeurzen en werkgelegenheid die onder dit Deel 3 zijn verboden.
Om een veilig en effectief gebruik voor al onze klanten te garanderen, houdt Monster het recht voor om de hoeveelheid gegevens te beperken (inclusief het aantal CV's dat kan worden bekeken) die door Jou gedurende een bepaalde tijd mag worden benaderd. Deze limieten kunnen, uitsluitend naar het oordeel van Monster, van tijd tot tijd worden aangepast.

4. Aanvullende Voorwaarden die op werkzoekenden van toepassing zijn

Als Je inschrijft op een site van Monster dan wordt Je verzocht om een account aan te maken en Monster bepaalde informatie te verstrekken waaronder, ten minste, een geldig e-mailadres (Jouw "Informatie").

Enig Profiel dat Je verzendt moet juist zijn en een beschrijving zijn van Jou als individueel persoon. In het Profiel moeten standaardvelden worden ingevuld en Je mag in deze velden geen telefoonnummers, woonadressen, e-mailadressen of andere middelen om met Jouw in contact te treden vermelden, behalve Je achternaam en URL's.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat alleen Jij verantwoordelijk bent voor de vorm, inhoud en de juistheid van enig CV of materiaal dat erin is opgenomen en dat door Jou op de Monster Sites is geplaatst.

Monster houdt het recht om Jou producten en diensten van derden aan te bieden, uitgaande van de voorkeuren die Je hebt aangegeven in Jouw registratie en op elk moment daarna of waarvoor Je toestemming hebt gegeven om die te ontvangen. Bedoelde aanbiedingen kunnen door Monster of door derden worden gedaan. Zie ook de Privacyverklaring van Monster, voor meer details met betrekking tot Jouw Informatie.

Je begrijpt en erkent dat Jij geen eigendomsrechten hebt op Jouw account en dat in het geval van opzegging van Jouw Monster account of wanneer Jouw Monster account wordt beëindigd, al Je accountinformatie van Monster inclusief CV's, Profielen, begeleidende brieven, opgeslagen vacatures, vragenformulieren als verwijderd worden gekenmerkt en kunnen worden verwijderd uit de databases van Monster en zullen worden verwijderd van enige openbaar onderdeel van de Monster Sites. Informatie kan gedurende enige tijd nog beschikbaar blijven door vertragingen in het doorvoeren van de verwijdering door de netwerkservers van Monster. Bovendien kunnen derden opgeslagen kopieën van Jouw Informatie in bezit houden.

Monster houdt het recht voor om Jouw account te verwijderen en al Jouw Informatie na een periode van inactiviteit van opvallend lange duur.

5. Gebruikersinhoud en beschikbaar gesteld materiaal 

Je begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafieken, video, advertenties, berichten of andere materialen die door Jou beschikbaar zijn gesteld, geplaatst of getoond op of via een Monster Site ("Gebruiker Inhoud")geheel onder de verantwoordelijkheid vallen van degene waarvan bedoelde Gebruiker Inhoud oorspronkelijk afkomstig is. Monster doet geen aanspraak op eigenaarschap of zeggenschap over enige Gebruiker Inhoud. Jij of een derde licentiegever, al naar van toepassing is, houden alle patenten, merkrechten en auteursrecht op enige Gebruiker Inhoud die Je beschikbaar stelt, plaatst of weergeeft op of via Monster en Jij bent verantwoordelijk voor het, op passende wijze, beschermen van bedoelde rechten. Door het beschikbaar stellen, plaatsen of weergeven van Gebruiker Inhoud op of via Monster, geef Je Monster wereldwijd, niet exclusief, overdraagbaar, met de mogelijkheid om in sublicentie te geven en vrij van royalty's, toestemming voor het gebruik, het kopiëren, aanpassen, verspreiden en publiceren van bedoelde Gebruiker Inhoud via Monster. Bovendien, door het beschikbaar stellen, plaatsen of weergeven van bedoelde Gebruiker Inhoud die bedoeld is om beschikbaar te zijn voor het publiek, geef Je Monster wereldwijd, niet exclusief en vrij van royalty's toestemming voor het kopiëren, aanpassen, verspreiden en publiceren van bedoelde Gebruiker Inhoud met het doel reclame te maken voor Monster en haar diensten. Monster beëindigt dit gebruik onder licentie, binnen een zakelijk redelijke termijn, nadat bedoelde Gebruiker Inhoud van Monster is verwijderd. Monster behoudt het recht tot weigering van het accepteren, plaatsen, weergeven of beschikbaar stellen van enig Gebruiker Inhoud, uitsluitend naar eigen oordeel.

Je verklaart en waarborgt ook dat Je het recht hebt de hierboven aangegeven licentie te verlenen, of dat de houder van enige rechten, met inbegrip van morele rechten op zulke inhoud, volledig en effectief afstand heeft gedaan van al deze rechten en geldig en onherroepelijk aan Jou het recht heeft verleend om de hierboven aangegeven licentie te verlenen. Indien Je Gebruikersinhoud plaatst in enig openbaar onderdeel van enige Monster Site, geef Je daarmee elke Gebruiker toestemming voor: toegang tot, weergeven van, bekijken van, opslag van en het kopiëren van bedoelde Gebruiker Inhoud, voor persoonlijk gebruik. Met inachtneming van voorgaande behoudt de plaatser van bedoelde Gebruiker Inhoud die op enige Monster Site is geplaatst, enige en alle rechten die zouden kunnen bestaan op bedoelde Gebruiker Inhoud. Monster kan iedere Gebruiker Inhoud beoordelen en verwijderen, ter uitsluitende beoordeling van Monster, die in overtreding is met deze Voorwaarden, in overtreding is met de geldende wetten, regelgeving of voorschriften, beledigend is, verstorend, lasterlijk of illegaal is of de rechten schendt, of de veiligheid bedreigt of in gevaar brengt, van Gebruikers van enige Monster Site. Monster behoudt het recht om Gebruikers uit te sluiten en verdere toegang tot de Monster Sites te voorkomen en/of het gebruik van Monster Services door overtreding van de Voorwaarden of geldende wetten, regels of voorschriften. Monster kan aangaande Gebruiker Inhoud elke actie ondernemen, die zij noodzakelijk of passend acht, uitsluitend door Monster te beoordelen, indien zij denkt dat bedoelde Gebruiker Inhoud aansprakelijkheid voor Monster zou kunnen veroorzaken, schade aan Monsters merknaam of imago bij het publiek zou kunnen toebrengen of er de oorzaak van zou kunnen zijn dat Monster Gebruikers verliest of (totaal of gedeeltelijk) de diensten van haar ISP's of andere leveranciers.

Monster staat niet in voor of garandeert niet dat de Gebruiker Inhoud of enig andere mededelingen die door Gebruikers zijn geplaatst naar waarheid, accuraat of betrouwbaar zijn, noch keurt Monster enige mening die door een Gebruiker wordt verkondigd, goed. Jij erkent dat enig gebruik van materiaal dat door andere Gebruikers is geplaatst, voor Jouw eigen risico is.

Hetgeen volgt is een niet-limitatieve lijst van de Gebruiker Inhoud die verboden is op de toepassing. De onderstaande lijst dient louter ter illustratie en is geenszins een volledige lijst van alle verboden Gebruiker Inhoud.

Inhoud die:
  • impliciet of expliciet aanstootgevend is, zoals Gebruiker Inhoud die zich bezighoudt met, onderschrijft of promoot: racisme, onverdraagzaamheid, discriminatie, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enig groep of individu;
  • pest, aanzet tot pesten of oproept tot het pesten van enige groep of persoon;
  • betrekking heeft op het uitzenden van "junk mail", "kettingbrieven" of ongevraagde massa’s post, "spamming" of "phishing";
  • valse of misleidende informatie, illegale activiteiten of gedrag dat beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk is, promoot of goedkeurt;
  • illegale of onbevoegde kopieën van het auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon promoot of goedkeurt, bijvoorbeeld door het verstrekken of het beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde computerprogramma's of links daar naar toe, het verstrekken of het beschikbaar stellen van informatie die toestaat om door de fabrikant geïnstalleerde middelen voor kopieerbescherming te omzeilen, of het verstrekken of beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde muziek of andere media of links naar illegaal gekopieerde muziek of andere mediabestanden;
  • pagina’s bevat die beperkt toegankelijk zijn of die enkel toegankelijk zijn via wachtwoord, of verborgen pagina’s of afbeeldingen;
  • pornografisch, onfatsoenlijk of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook weergeeft of daarnaar een link biedt;
  • materiaal weergeeft of daar een link naar biedt die mensen onder de leeftijd van 18 jaar exploiteert in een seksuele, gewelddadige of andere manier, of die om persoonlijke informatie van eender wie jonger dan 18 jaar verzoekt; of
  • tekst en uitleg biedt over illegale activiteiten of andere activiteiten verboden door deze Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het aanbieden of het creëren van computervirussen of piraterij van eender welke media; en
  • om wachtwoorden of persoonlijke identificatie-informatie verzoekt van andere Gebruikers.

Elk Profiel dat Je indient moet Jou, een individueel persoon, beschrijven. Voorbeelden van ongepaste en verboden Profielen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Profielen die beweren een dier, plaats, levenloos voorwerp, fictief personage, of echte persoon die Jij niet bent, te vertegenwoordigen.Je mag in geen enkele Gebruiker Inhoud die ter beschikking is gesteld aan Monster Networking, informatie opnemen, die kan worden opgevat als een rechtstreekse sollicitatie, advertentie of werving, voor een beschikbare baan die gericht is op personen die werk zoeken op ofwel full time of parttime basis. Om onze Monster Community Gebruikers te beschermen tegen commerciële reclame of verzoeken, behoudt Monster zich het recht voor om het aantal e-mails dat een Gebruiker aan andere Gebruikers kan sturen, te beperken tot een aantal dat Monster, uitsluitend door haar te beoordelen, passend acht.

Profielen die van de Gebruiker Inhoud zijn afgeleid, kunnen ook via de sites ter beschikking worden gesteld. Monster is niet aansprakelijk met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van dergelijke afgeleide werken of hun geschiktheid om door werkgevers te worden geëvalueerd. Afgeleide Profielen kunnen aanzienlijk afwijken van de Gebruiker Inhoud.

We stellen het op prijs om iets van onze Gebruikers te vernemen en zijn blij met Jouw commentaar aangaande onze services en de Monster Sites. Houd er echter rekening mee dat ons beleid het ons niet toestaat om andere creatieve ideeën, suggesties, uitvindingen of materialen te accepteren of in overweging te nemen, dan waarom we zelf specifiek hebben gevraagd. We vragen Je, hoewel we Jouw feedback op onze services op prijs stellen, om in Jouw commentaar met betrekking tot onze services duidelijk te zijn en geen creatieve ideeën, uitvindingen, suggesties of materialen ter beschikking te stellen. Indien Je ons,ondanks ons verzoek, creatieve voorstellen, ideeën, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie (gezamenlijk het "aanbod") stuurt, dan wordt dit aanbod daarmee het eigendom van Monster, of, in het geval dat Monster niet exclusief alle rechten kan verwerven met betrekking tot het aanbod, verstrek Je hierbij aan Monster een onherroepelijk en voortdurend recht van gebruik van alle nu bekende of later te ontdekken rechten op het aanbod en het recht om onbeperkt van het aanbod gebruik te maken voor welk doel dan ook, commercieel of op ander wijze, zonder vergoeding aan jou of enig andere persoon.

Niets van het aanbod valt onder enige verplichting of vertrouwelijkheid van onze kant en we zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik of openbaar maken van welk aanbod dan ook.
 

6. Kennisgeving van een gepretendeerde schending van een auteursrecht of merkrecht 

Ben Je van mening dat Jouw door auteursrecht of andere wetgeving beschermd werk of merk is ge-upload, geplaatst of gekopieerd naar enige Monster Site en toegankelijk is op bedoelde Monster Site op een wijze die schending van het auteursrecht of van het merk inhoudt, neem dan contact op metMonster via e-mail op DMCALegal@monster.com of per post naar:

Monster Worldwide Inc.
T.a.v.: Legal Department – DMCA
133 Boston Post Road
Weston, MA 02493
USA

Heb Je hulp nodig bij een probleem als werkzoekende? Contacteer ons.

7. Opzegging als gevolg van gebruikers die het auteursrecht of andere rechten aangaande intellectueel eigendom van anderen schaden 

Monster respecteert het intellectueel eigendom van anderen en we vragen onze Gebruikers en partners voor de inhoud, om hetzelfde te doen. Het zonder toestemming plaatsen, reproduceren, kopiëren, verspreiden, wijzigen, openbaar maken of voor publiek uitvoeren van met auteurs- of merkrecht beschermde werken, betekent schending van de rechten van de eigenaren. Als voorwaarde voor het gebruik dat Je maakt van de Monster Sites, stem Je erin toe de Monster Site niet te gebruiken voor het op enige wijze schenden van de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Monster behoudt het recht om het account van enige Gebruiker te beëindigen en de toegang tot de Monster Sites voor enige Gebruiker te blokkeren, die herhaaldelijk overtreder is van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Monster behoudt het recht, uitsluitend door haar te beoordelen, om actie te ondernemen om toegang tot de site te beeindigen en/of de accounts op enig moment te beëindigen, uitsluitend door haar te beoordelen, bij Gebruikers die enig intellectueel eigendomsrecht van anderen schenden, ongeacht of deze schending herhaaldelijk is, met of zonder berichtgeving en zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Gebruiker die is opgezegd of tegenover de Gebruiker waarvan de toegang is geblokkeerd. Ondanks het voorgaande, in het geval dat Je te goeder trouw van mening bent dat een melding van de schending van auteurs- of merkrecht ten onrechte tegen Jou is ingediend, neem dan contact op met Monster zoals hierboven is beschreven.

8. Aansprakelijkheid van Monster

De Monster Sites functioneren als, onder meer, middelen voor (i) werkgevers om vacaturemogelijkheden te plaatsen en te zoeken naar kandidaten voor een baan en deze te evalueren en (ii) voor kandidaten om CV's en Profielen te plaatsen en te zoeken naar mogelijke vacatures en deze te evalueren. Monster voert geen controle of censuur uit op de vermeldingen, waaronder aangeboden Profielen. Monster is niet betrokken bij, en beheert ook niet, de werkelijke transacties tussen werkgevers en kandidaten. Monster is niet betrokken bij de uiteindelijke interactie tussen werkgevers en kandidaten. Daardoor is Monster niet aansprakelijk voor de Gebruiker Inhoud, de kwaliteit, veiligheid of het legaal zijn van de geplaatste vacatures of CV's, de waarheidsgetrouwheid of de juistheid van de overzichten, de mogelijkheid voor werkgevers om kandidaten vacaturemogelijkheden aan te bieden of de mogelijkheid voor kandidaten om beschikbare vacatures te vervullen. Monster geeft geen garanties af met betrekking tot enige vacature, CV of Gebruiker Inhoud op de Monstersite. Door voorbehoud van het recht door Monster om Gebruiker Inhoud, geplaatste vacatures, CV's of ander materiaal, van tijd tot tijd van de Monster Sites te verwijderen, neemt Monster geen enkele verplichting op zich om dat te doen en voor zover de wet het maximaal toelaat, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor het geval zij in gebreke blijft om een dergelijke actie uit te voeren.

Monster Networking biedt mensen de mogelijkheid om voor professionele en persoonlijke doeleinden te netwerken. Monster screent of censureert de Profielen of de Gebruiker Inhoud op de Monster Sites niet. Monster is niet betrokken bij de uiteindelijke communicatie tussen de Gebruikers. Daardoor heeft Monster geen controle over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de Profielen of de Gebruiker Inhoud die op de Monster Site ter beschikking staan en garandeert zij geen enkel profiel of Gebruiker Inhoud op de Monster Sites.

Bedenk dat er risico's zijn, waaronder maar niet uitsluitend, het risico op fysieke schade door in contact te staan met vreemden, minderjarigen of personen die onder valse voorwendselen handelen. Jij neemt alle risico's aan die gepaard gaan met het in contact zijn met andere Gebruikers waarmee Je in contact zou kunnen komen via de Monster Sites. Door de aard kan de informatie van anderen aanstootgevend, schadelijk of onjuist zijn. In sommige gevallen wordt het van een onjuiste of misleidende identificatie voorzien. We verwachten dat Je voorzichtigheid in acht zult nemen en Jouw gezonde verstand gebruikt bij het gebruik van de Monster Sites.

Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Monster niet bevestigen dat elke Gebruiker degene is, die hij voorgeeft te zijn. Omdat we niet betrokken zijn bij de contacten van Gebruiker tot Gebruiker en het gedrag van deelnemers op enige Monster Site niet kunnen controleren, vrijwaar Je Monster (en onze agents en onze werknemers,in het geval van een geschil met één of meerdere Gebruikers, van aansprakelijkheid voor claims, eisen en schades (werkelijke en gevolgschade, direct en indirect) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, verwacht en niet verwacht, aangetoond en niet aangetoond, die voortkomen uit, of op enige manier verband houden met, bedoelde geschillen, voor zover zover de wet het toelaat.

Op de Monster Sites en in de Monster Inhoud kunnen onjuistheden of typefouten voorkomen. Monster staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van enige Monster Site of de Monster Inhoud. Het gebruik van alle Monster Sites en de Monster Inhoud is voor Jouw eigen risico. Regelmatig worden in de Monster Site wijzigingen aangebracht. Deze kunnen op enig moment worden aangebracht. Monster garandeert en belooft geen nader te omschrijven resultaten door het gebruik van enige Monster Site. Geen enkel advies of informatie, noch mondeling noch schriftelijk door een Gebruiker, van Monster verkregen of via of vanaf enige Monster Site, biedt enige garantie als die niet nadrukkelijk in de Voorwaarden is vermeld.

If You are a California resident, You waive California Civil Code Section 1542, which says: "A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release, which if known by him or her must have materially affected his or her settlement with the debtor."

Als Je een inwoner van Californië bent dan doe Je nu afstand van de California Civil Code Section 1542 (Burgerlijk Wetboek van Californië) waarin staat: "Een algemene ontheffing heeft geen betrekking op aanspraken die de schuldeiser niet kent of waarvan hij/zij het bestaan in zijn of haar voordeel niet vermoedt ten tijde van het doen van de ontheffing, die, ware het hem of haar bekend, aanmerkelijke invloed zou hebben gehad op de overeenkomst met de schuldenaar."

Als Je een Pools ingezetene bent, erken Je dat op basis van artikel 588 ss 1 van het Pools Burgerlijk Wetboek de garantie van Monster voor fysieke en wettelijke defecten van de aangeboden producten en diensten uitgesloten is.

Monster raadt Jou aan een backup kopie van al Jouw Gebruiker Inhoud te bewaren. Voor zover de wet het toestaat zal Monster in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verwijderen, het verlies of onbevoegd wijzigen, van enige Gebruiker Inhoud. Monster biedt geen garantie voor de kwaliteit of aard van enige producten of services van derden die via een Monster Site zijn aangeschaft. Enige vorm van toezegging, waarborg of garantie wordt uitsluitend gegeven door de leverancier van de producten of services van derden onder de voorwaarden waarmee de leverancier heeft ingestemd.
Ben Je van mening dat iets op de site tegen deze Voorwaarden indruist neem dan contact op met de door ons aangewezen agent zoals in bovenstaand Deel 6 staat beschreven.

Indien Monster op de hoogte is gesteld van enige inhoud of ander materiaal die/dat zoals wordt vermoed niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, kan Monster, uitsluitend door haar te beoordelen, het vermoeden onderzoeken en bepalen of al dan niet zal worden verlangd dat de inhoud wordt verwijderd. Monster is tegenover Gebruikers niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van dergelijke activiteiten.

9. Verklaring van Verwerpen van Garantie 

VOOR ZOVER DE WET HET TOESTAAT GARANDEERT MONSTER NIET DAT ENIGE MONSTER SITE OF ENIGE MONSTER SERVICE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT ENIGE MONSTER SITE EN HAAR SERVERS VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE MECHANISMEN. MONSTER IS NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL VAN KOSTEN DIE VOORTKOMEN UIT HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN UITRUSTING OF GEGEVENS OF ENIGE ANDERE KOSTEN, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE MONSTER SITE OF DE MONSTER INHOUD. DE MONSTER SITES EN DE MONSTER INHOUD WORDEN AANGEBODEN OP BASIS VAN DE "STATUS QUO" ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, VERWERPT MONSTER ALLE GARANTIES, AL DAN NIET EX- OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN OVEREENSTEMMING MET DE WET.MONSTER GEEFT GEEN GARANTIES VOOR DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE MONSTER INHOUD, SERVICES, SOFTWARE, TEXT, GRAFIEKEN EN LINKS.

10. Uitsluiting Gevolgschade  

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, AANVAARDEN MONSTER, HAAR LEVERANCIERS OF ENIGE DERDE DIE OP ENIGE MONSTER SITE IS VERMELD, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE IN WELKE VORM DAN OOK(WAARONDER, MAAR NIET UITSLUITEND, OORZAKELIJKE EN GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF SCHADES DIE VOORTKOMEN UIT HET VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN EEN KANS OP WERK OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSPROCESSEN)DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK, VAN ENIGE MONSTER SITE EN DE MONSTER INHOUD, AL DAN NIET OP BASIS VAN GARANTIE, WANPRESTATIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE GROND EN ONAFHANKELIJK VAN HET FEIT OF MONSTER WEL OF NIET VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWAARSCHUWD.

11. Beperking van de Aansprakelijkheid 

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MONSTER DIE VOORTKOMT UIT OF VERBAND HOUDT MET ENIGE MONSTER SITE OF JOUW GEBRUIK VAN DE MONSTER INHOUD, AFGEZIEN VAN DE REDEN VOOR DE ACTIE (HETZIJ WANPRESTATIE, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIEBREUK OF ANDERSZINS), DE SOM VAN $100 NIET TE BOVEN GAAN.

12. Links naar andere sites 

De Monster Site bevat links naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend beschikbaar gesteld als een faciliteit voor Jou en niet als een aanbeveling van Monster voor de inhoud van bedoelde websites van derden. Monster is niet aansprakelijk voor de inhoud van per link verbonden websites van derden en staat niet in voor de inhoud of de juistheid van materiaal dat op de websites van deze derden staat. Indien Je besluit om de per link verbonden websites van derden te bezoeken doe Je dat voor Jouw eigen risico.
13. Geen doorverkoop of onbevoegd commercieel gebruik
Jij stemt ermee in Jouw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden niet door te verkopen of over te dragen. Je stemt er eveneens mee in om ongeautoriseerd commercieel gebruik te maken van enige Monster Site.

14. Vrijwaring 

Je gaat ermee akkoord om Monster en haar nevenbedrijven en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, te vrijwaren van aansprakelijkheid, te beschermen voor en tegen enige aanspraken, acties of verzoeken, inclusief maar niet beperkt tot, redelijke juridische en administratieve kosten die verband houden met of voortkomen uit (i)enige Gebruiker Inhoud of ander materiaal dat Je verstrekt aan enige Monster Site, (ii) Jouw gebruik van enige Monster Inhoud of (iii) Jouw overtreding van deze voorwaarden. Monster zal Jou onmiddellijk op de hoogte stellen van enige aanspraak, aanklacht of vervolging van dien aard.

15. Algemeen 

Monster garandeert niet dat de Monster Inhoud legaal kan worden bekeken of benaderd buiten België. Toegang tot de Monster Inhoud is voor bepaalde personen of in bepaalde landen mogelijk niet legaal. Indien Je enige Monster Site bezoekt doe Je dat op Jouw eigen risico en ben Jij verantwoordelijk voor het voldoen aan de wetten van Jouw jurisdictie. Enige software die gedownload wordt van enige Monster Site is verder onderworpen aan de wetten voor de exportcontrole van de Verenigde Staten en mogen niet worden gedownload of op andere wijze geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) in (of naar een staatsburger of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor de V.S. een goederenembargo heeft ingesteld of (ii) aan enig persoon of rechtspersoon op de lijst van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten met speciaal aangewezen staatsburgers of de Tabel met Te Weigeren Orders van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Bij het downloaden of het gebruik van bedoelde software sta Je ervoor in en garandeer Je dat Jij Je niet bevindt in, onder zeggenschap staat van, of een staatsburger of inwoner bent van, een dergelijk land, individu of rechtspersoon op één van de bedoelde lijsten.

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, inclusief maar niet beperkt tot: de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten; de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken; en de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

De jurisdictie voor enige aanspraken die voortkomen uit de overeenkomst ligt uitsluitend bij de rechtbanken en hoven van Brussel. Indien enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door enige rechtbank met competente rechtsmacht, heeft het niet geldig zijn van bedoelde bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden, die volledig van kracht en effectief blijven. Het afstand doen van enige voorwaarde van deze Voorwaarden wordt niet gezien als het in de toekomst of definitief afstand doen van bedoelde voorwaarde of enig andere voorwaarde. Bovendien wordt, wanneer Monster niet in staat is om enige voorwaarde van deze Voorwaarden af te dwingen, dit niet beschouwt als afstand doen van bedoelde voorwaarde noch op ander wijze invloed hebben op Monsters vermogen om deze voorwaarde op enig moment in de toekomst in te roepen. Behalve wanneer dat uitdrukkelijk in een aanvullende overeenkomst, gelden aanvullende voorwaarden voor bepaalde delen van de Monster Sites, of in een softwarelicentie of in materiaal op bepaalde pagina's op de Monster Sites is opgenomen, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst aangaande het gebruik van de Monster Sites, tussen Jou en Monster. In deze Voorwaarden zal geen enkele verandering worden aangebracht behalve bij de plaatsing van een herziening op deze pagina.

16. Aanvullende voorwaarden 

Voor bepaalde gebieden van de Monster Sites gelden aanvullende voorwaarden. Door gebruik te maken van deze gebieden, of delen ervan, stem Je ermee in Je te houden aan de aanvullende voorwaarden die op deze gebieden van toepassing zijn. Door het gebruik van enige gebieden van deze website of andere ©GfK GeoMarketing Geographic Information beschikbaar gesteld door GfK GeoMarketing GfK. GeoMarketing voorziet in de geografische en kaartinformatie van postcodes van West-Europa en Canada voor het genereren van de locatiezoeker van de dichtstbijzijnde vacature en voor het zichtbaar maken van kaarten. De kaarten en geografische informatie zijn beschermd door auteurs- of merkrecht en kunnen alleen worden gebruikt binnen de internetapplicatie en de functionaliteit die door Monster wordt geleverd. Elk ander gebruik of de publicatie van de geografische informatie en de kaarten is niet toegestaan.

©Maponics, LLC 2008 Geografische Informatie geleverd door Maponics, LLC. Maponics biedt de geografische en kaartinformatie van postcodes van de Verenigde Staten. De kaarten en geografische informatie zijn beschermd door auteurs- of merkrecht en kunnen alleen worden gebruikt binnen de internetapplicatie en de functionaliteit die door Monster wordt geleverd. Elk ander gebruik of de publicatie van de geografische informatie en de kaarten is niet toegestaan.

17. Mobiele Services 

Indien Je de Monster Sites gebruikt door middel van een mobiel apparaat, ga Je ermee akkoord dat de informatie over Jouw gebruik van de Monster Sites via Jouw mobiele apparaat en de provider kunnen worden meegedeeld aan ons, met inbegrip van maar niet beperkt tot Je mobiele provider, Je mobiele apparaat, of Je fysieke locatie. Bovendien kan het gebruik van de Monster Sites via een mobiel apparaat tot gevolg hebben dat gegevens worden weergegeven op en via Jouw mobiele apparaat. Door toegang te verkrijgen tot de Monster Sites met behulp van een mobiel apparaat, sta Je er borg voor dat inzoverre Je enige van Jouw Monster gegevens overbrengt naar Jouw mobiele apparaat, Je de bevoegdheid hebt om de overgedragen gegevens te delen met Jouw mobiele provider of een andere provider. In het geval Je Jouw mobiele account wijzigt of deactiveert, dien Je prompt Jouw Monster account bij te werken om te verzekeren dat Jouw berichten niet worden verzonden naar de persoon die Jouw oude nummer verwerft en iedere tekortkoming in deze zin is Jouw verantwoordelijkheid. Je erkent dat Je zelf verantwoordelijk bent voor alle kosten en benodigde machtigingen met betrekking tot de toegang tot de Monster Sites via Jouw mobiele provider. Daartoe dien Je zelf contact op te nemen met Jouw provider om te vernemen of de Monster Sites beschikbaar zijn en om de specifieke voorwaarden voor deze diensten voor Jouw specifieke mobiele apparaten te vernemen.

Door het gebruik van een downloadbare toepassing om Jouw gebruik van de Monster Sites mogelijk te maken, bevestig Je expliciet Je aanvaarding van de voorwaarden van de End User License Agreement in verband met de toepassing die wordt aangeboden bij het downloaden of bij installatie, of zoals die van tijd tot tijd kunnen bijgewerkt worden.

18. Termijn en stopzetting  

Deze voorwaarden blijven volledig van kracht en in werking zolang jij gebruiker bent van enige Monster Site. Monster behoudt het recht, uitsluitend door haar te beoordelen, om alle haar wettig ter beschikking staande middelen in te zetten, inclusief maar niet beperkt tot, het verwijderen van Jouw gebruikerInhoud van de Monster Sites en onmiddellijke stopzetting van Jouw registratie bij of de toegangsmogelijkheden tot de Monster Sites en/of enige andere dienst die Monster jou biedt- wanneer deze voorwaarden door jou worden geschonden. Zelfs nadat Je geen gebruiker van de Monster sites meer bent, blijven bepaalde bepalingen van deze voorwaarden van kracht, inclusief de delen 1, 2, 5, 7 tot en met 16.